کلیوال دپيغمبر / الحاج ملا فقیر محمد درویش

ختم المرسلین یې محمد اخیر زمان یې ته https://archive.org/download/KaliwalDaPaighambar/1.mp3 راځه راځه راځه نبي سلطانه چې راځې ـــ قربان شه سر او مال زموږ له تانه چې راځې https://archive.org/download/KaliwalDaPaighambar/10.mp3 شه مبارک دي چې معراج ته وختلې ـــــ دالله نازولې دالله نازولې https://archive.org/download/KaliwalDaPaighambar/2.mp3 بختور تر بختور ومه څو ورځي ــــ کلیوال دپيغمبر ومه څو ورځي https://archive.org/download/KaliwalDaPaighambar/3.mp3 ډېري […]

ختم المرسلین یې محمد اخیر زمان یې ته

راځه راځه راځه نبي سلطانه چې راځې ـــ قربان شه سر او مال زموږ له تانه چې راځې

شه مبارک دي چې معراج ته وختلې ـــــ دالله نازولې دالله نازولې

بختور تر بختور ومه څو ورځي ــــ کلیوال دپيغمبر ومه څو ورځي

ډېري مي وریږي په زړګي ستا دیدونه