کور دننګیالو/ ملنګ جان منظر خېل او قاري ذیشان الله جلالي

https://archive.org/download/KorDaNangialo/%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%20%D9%86%D9%86%DA%AB%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%20(1).mp3 https://archive.org/download/KorDaNangialo/%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%20%D9%86%D9%86%DA%AB%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%20(10).mp3 https://archive.org/download/KorDaNangialo/%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%20%D9%86%D9%86%DA%AB%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%20(11).mp3 https://archive.org/download/KorDaNangialo/%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%20%D9%86%D9%86%DA%AB%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%20(12).mp3 https://archive.org/download/KorDaNangialo/%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%20%D9%86%D9%86%DA%AB%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%20(2).mp3 https://archive.org/download/KorDaNangialo/%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%20%D9%86%D9%86%DA%AB%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%20(3).mp3 https://archive.org/download/KorDaNangialo/%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%20%D9%86%D9%86%DA%AB%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%20(4).mp3 https://archive.org/download/KorDaNangialo/%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%20%D9%86%D9%86%DA%AB%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%20(5).mp3 https://archive.org/download/KorDaNangialo/%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%20%D9%86%D9%86%DA%AB%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%20(6).mp3 https://archive.org/download/KorDaNangialo/%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%20%D9%86%D9%86%DA%AB%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%20(7).mp3 https://archive.org/download/KorDaNangialo/%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%20%D9%86%D9%86%DA%AB%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%20(8).mp3 https://archive.org/download/KorDaNangialo/%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%20%D9%86%D9%86%DA%AB%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%20(9).mp3 [button color=”blue” size=”small” link=”https://archive.org/compress/KorDaNangialo/formats=ARCHIVE%20BITTORRENT,METADATA,VBR%20MP3″ target=”blank” ]ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ[/button]  

[button color=”blue” size=”small” link=”https://archive.org/compress/KorDaNangialo/formats=ARCHIVE%20BITTORRENT,METADATA,VBR%20MP3″ target=”blank” ]ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ[/button]