ګلاب ځوانۍ /قاري منصور

https://archive.org/download/GulabZwanay/%DA%AB%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%DA%81%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8D%20%20%281%29.mp3 https://archive.org/download/GulabZwanay/%DA%AB%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%DA%81%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8D%20%20%2816%29.mp3 https://archive.org/download/GulabZwanay/%DA%AB%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%DA%81%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8D%20%20%2817%29.mp3 https://archive.org/download/GulabZwanay/%DA%AB%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%DA%81%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8D%20%20%2818%29.mp3 https://archive.org/download/GulabZwanay/%DA%AB%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%DA%81%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8D%20%20%2819%29.mp3 https://archive.org/download/GulabZwanay/%DA%AB%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%DA%81%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8D%20%20%2820%29.mp3 https://archive.org/download/GulabZwanay/%DA%AB%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%DA%81%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8D%20%20%2821%29.mp3 https://archive.org/download/GulabZwanay/%DA%AB%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%DA%81%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8D%20%20%2822%29.mp3 https://archive.org/download/GulabZwanay/%DA%AB%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%DA%81%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8D%20%20%2823%29.mp3 https://archive.org/download/GulabZwanay/%DA%AB%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%DA%81%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8D%20%20%2824%29.mp3 https://archive.org/download/GulabZwanay/%DA%AB%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%DA%81%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8D%20%20%2825%29.mp3 https://archive.org/download/GulabZwanay/%DA%AB%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%DA%81%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8D%20%20%2826%29.mp3 https://archive.org/download/GulabZwanay/%DA%AB%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%DA%81%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8D%20%20%2827%29.mp3 https://archive.org/download/GulabZwanay/%DA%AB%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%DA%81%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8D%20%20%2828%29.mp3 https://archive.org/download/GulabZwanay/%DA%AB%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%DA%81%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8D%20%20%2829%29.mp3 https://archive.org/download/GulabZwanay/%DA%AB%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%DA%81%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8D%20%20%2830%29.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ