منصوري کاروان – حافظ شجاع الرحمن عمري

د حافظ شجاع الرحمن عمري په آواز کې دمنصوري کاروان په نامه دنویو ترانو ښکلی البوم چې دلته یې داورېدلو ترڅنګ ښکته کولای هم شئ https://archive.org/download/Mansorikarwan_705/1.mp3 https://archive.org/download/Mansorikarwan_705/10.mp3 https://archive.org/download/Mansorikarwan_705/11.mp3 https://archive.org/download/Mansorikarwan_705/12.mp3 https://archive.org/download/Mansorikarwan_705/13.mp3 https://archive.org/download/Mansorikarwan_705/14.mp3 https://archive.org/download/Mansorikarwan_705/15.mp3 https://archive.org/download/Mansorikarwan_705/16.mp3 https://archive.org/download/Mansorikarwan_705/17.mp3 https://archive.org/download/Mansorikarwan_705/18.mp3 https://archive.org/download/Mansorikarwan_705/2.mp3 https://archive.org/download/Mansorikarwan_705/3.mp3 https://archive.org/download/Mansorikarwan_705/4.mp3 https://archive.org/download/Mansorikarwan_705/5.mp3 https://archive.org/download/Mansorikarwan_705/6.mp3 https://archive.org/download/Mansorikarwan_705/7.mp3 https://archive.org/download/Mansorikarwan_705/8.mp3 https://archive.org/download/Mansorikarwan_705/9.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ

د حافظ شجاع الرحمن عمري په آواز کې دمنصوري کاروان په نامه دنویو ترانو ښکلی البوم چې دلته یې داورېدلو ترڅنګ ښکته کولای هم شئ

https://archive.org/download/Mansorikarwan_705/9.mp3
ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ