مات غرور / مولوي نور محمد شاکر

https://archive.org/download/Matghuror/1.mp3 https://archive.org/download/Matghuror/10.mp3 https://archive.org/download/Matghuror/11.mp3 https://archive.org/download/Matghuror/2.mp3 https://archive.org/download/Matghuror/3.mp3 https://archive.org/download/Matghuror/4.mp3 https://archive.org/download/Matghuror/5.mp3 https://archive.org/download/Matghuror/6.mp3 https://archive.org/download/Matghuror/7.mp3 https://archive.org/download/Matghuror/8.mp3 https://archive.org/download/Matghuror/9.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ