دتوحید پلوشې / قاري محمود شاکر

دمحترم قاري محمود شاکر په ښکلي آواز کې دحمدونو اونعتونو البوم دا البوم تاسي دلته داورېدلو ترڅنګ  دلاندي لینک له لاري خپل موبایل یا کمپيوټرته هم ښکته کولای شئ https://archive.org/download/Datohidploshi/ASTGHFIRULLAH.mp3   https://archive.org/download/Datohidploshi/AllahYadawam.mp3   https://archive.org/download/Datohidploshi/DaIlmPaNaraiKi.mp3   https://archive.org/download/Datohidploshi/DaMurgiAwlaShpa.mp3   https://archive.org/download/Datohidploshi/DasiTawanRakray.mp3   https://archive.org/download/Datohidploshi/KaliwalDaKhpalJanan.mp3   https://archive.org/download/Datohidploshi/MaYosaMadina.mp3   https://archive.org/download/Datohidploshi/RabnaLakalHamd.mp3   https://archive.org/download/Datohidploshi/TaJamalDaDayNarai.mp3   https://archive.org/download/Datohidploshi/TaLaiqYeDaSana.mp3   https://archive.org/download/Datohidploshi/YaRabUlAalameen.mp3   https://archive.org/download/Datohidploshi/ZmakaWaiAsmanWai.mp3   ټول البوم […]

دمحترم قاري محمود شاکر په ښکلي آواز کې دحمدونو اونعتونو البوم دا البوم تاسي دلته داورېدلو ترڅنګ  دلاندي لینک له لاري خپل موبایل یا کمپيوټرته هم ښکته کولای شئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ