د عصر اتل/ ګډ البوم

https://archive.org/download/DaAsarAtal_201902/%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86_%DA%AB%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%BE%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%AF%DB%90_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%AE%D8%B1.mp3 https://archive.org/download/DaAsarAtal_201902/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%20%D8%A8%D9%87%20%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%84%DA%A9%20%D9%87%D9%88%DA%89%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%86.%20%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF.mp3 https://archive.org/download/DaAsarAtal_201902/%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%20%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%90%20%D8%B1%D8%A7%DA%9A%D9%88%D8%AF%D9%84%DB%90.%20%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/DaAsarAtal_201902/%D8%AF_%DA%81%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8D_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%AF%DB%90_%D8%AA%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%DA%93%D9%88_%D8%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%D9%87.mp3 https://archive.org/download/DaAsarAtal_201902/%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D9%86_%DA%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D9%87_%DA%89%DB%90%D9%88%D9%87_%D9%88%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87.mp3 https://archive.org/download/DaAsarAtal_201902/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA_%D8%AF%DB%90_%D9%88%DA%A9%DA%93_%D8%AE%D9%88%D9%BE%D9%87_%D8%B2%DA%93%D9%88%D9%86%D9%88_%DA%A9%DB%90_%DA%98%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C.mp3 https://archive.org/download/DaAsarAtal_201902/%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8_%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D9%88%DB%90_%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4.mp3 https://archive.org/download/DaAsarAtal_201902/%D9%84%D8%A7%DA%93%D9%88%20%D9%84%D9%87%20%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%20.%20%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4.mp3 https://archive.org/download/DaAsarAtal_201902/%D9%84%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D9%84_%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%88_%D8%AF_%D9%86%DA%93%DB%8C_%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C.mp3 https://archive.org/download/DaAsarAtal_201902/%D9%85%D9%88%D9%86%DA%96%D9%87_%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%DA%9A%DA%A9%D8%B1_%DA%A9%D9%84%DA%A9%D9%87_%D9%BE%D9%87_%D8%AD%D9%82_%DA%98%D9%85%D9%86%D9%87.mp3 https://archive.org/download/DaAsarAtal_201902/%D9%87%D8%BA%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%20%DA%86%DB%90%20%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B2%D9%88%DA%93%20%D8%B4%D9%8A%20.%20%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/DaAsarAtal_201902/%D9%BE%D9%87_%D8%B1%DA%9A%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%87_%D8%AF_%D9%88%DA%A9%DA%93_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%AF_%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88.mp3 https://archive.org/download/DaAsarAtal_201902/%DA%86%DB%90%20%D9%86%D9%86%DA%AB%20%D8%A7%D9%88%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA%20%D9%8A%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%D9%8A.%20%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF.mp3 https://archive.org/download/DaAsarAtal_201902/%DA%86%DB%90%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%DB%90%20%DA%81%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%DA%93%D9%84%20.%20%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF.mp3 https://archive.org/download/DaAsarAtal_201902/%DA%86%DB%90_%DA%86%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D9%87_%D8%B3%D8%AA%D8%A7_%D9%85%D9%84%DA%AB%D8%B1%D9%8A_%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%88_%DA%86%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D8%AA%D8%A7.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ