دقرآنکریم پښتو ترجمه/ سورة التوبه

https://archive.org/download/SoratoTawbah/1.mp3 https://archive.org/download/SoratoTawbah/10.mp3 https://archive.org/download/SoratoTawbah/11.mp3 https://archive.org/download/SoratoTawbah/12.mp3 https://archive.org/download/SoratoTawbah/13.mp3 https://archive.org/download/SoratoTawbah/14.mp3 https://archive.org/download/SoratoTawbah/15.mp3 https://archive.org/download/SoratoTawbah/16.mp3 https://archive.org/download/SoratoTawbah/2.mp3 https://archive.org/download/SoratoTawbah/3.mp3 https://archive.org/download/SoratoTawbah/4.mp3 https://archive.org/download/SoratoTawbah/5.mp3 https://archive.org/download/SoratoTawbah/6.mp3 https://archive.org/download/SoratoTawbah/7.mp3 https://archive.org/download/SoratoTawbah/8.mp3 https://archive.org/download/SoratoTawbah/9.mp3 ټول سورت له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول سورت له دغه ځای څخه ښکته کړئ